Jak założyć firmę

Skoro już mówimy o inwestycjach, wypadałoby wspomnieć o dostępnych możliwościach otrzymania dochodu, który następnie zainwestujemy. W przypadku, gdy nie chcemy pracować na etacie, należy założyć firmę, czyli swoją działalność gospodarczą.

Działalność gospodarcza

Zacznijmy od definicji: według ustawy (z 2 lipca 2004r.) o swobodzie działalności gospodarczej, działalność gospodarcza to „zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz wydobywanie, poszukiwanie, rozpoznawanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”.

Uproszczając, żeby aktywność podmiotu była zakwalifikowana jako działalność gospodarcza, muszą być spełnione 3 warunki:

 • Musi mieć charakter zarobkowy;
 • Powinna być prowadzona w sposób ciągły;
 • Należy wykonywać ją w sposób zorganizowany.

Etapy zakładania działalności gospodarczej

 1. Wybór formy prawnej działalności gospodarczej.
 2. Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej.
 3. Określenie kodu PKD (Polska Klasyfikacja Działalności).
 4. Rejestracja firmy.
 5. Założenie konta firmowego oraz pieczątki.

Formy prawne działalności gospodarczej

Na szczegółową charakterystykę poszczególnych spółek poświęcę osobny wpis. Natomiast dzisiaj skupię się nad najprostszą pod względem prowadzenia oraz najczęściej wybieraną formą prawną działalności gospodarczej, czyli jednoosobową działalnością gospodarczą.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jak sama nazwa wskazuje, prowadzona jest przez jednego pełnoletniego właściciela, który nazywany jest osobą fizyczną. Ta forma działalności jest wybierana przez początkujących przedsiębiorców ze względu na wiele zalet, którymi się charakteryzuje m.in.:

 • Łatwość założenia oraz niewielkie wymagania formalne;
 • Niskie koszty rejestracji;
 • Prawo właściciela firmy do wszystkich zysków oraz posiada pełną kontrolę nad firmą;
 • Nieskomplikowane rozliczenia księgowe w formie księgi przychodów i rozchodów (możliwość skorzystania z księgowości uproszczonej, gdy obroty nie przekroczą 1,2 mln Euro);
 • Możliwość korzystania z różnego rodzaju ulg podatkowych oraz dotacji (m.in. niższe opłaty ZUS przez pierwsze dwa lata).

Niestety w prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej nie ma samych zalet, muszą istnieć również wady:

 • Właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej nie posiada osobowości prawnej, a co za tym idzie odpowiada za wszystkie długi firmy swoim majątkiem (odpowiedzialność ciąży również na małżonku).
 • Konieczne jest płacenie składek na ZUS – bez względu na wielkość przychodów.
 • Występuje trudność w przekształceniu, sprzedaży i dziedziczeniu firmy.

Kiedy najlepiej sprawdza się jednoosobowa działalność gospodarcza?

 • Ta forma sprawdza się w przypadku małych i średnich firm, z niskim kapitałem początkowym;
 • Sprawdza się również wtedy, gdy założyciel chce prowadzić biznes samodzielnie, mieć wyłączny wpływ ma podejmowanie decyzji oraz jest w stanie odpowiadać za zobowiązania firmy własnym majątkiem.

Formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wyróżniamy cztery formy opodatkowania działalności gospodarczej:

 • Na zasadach ogólnych;
 • Podatek liniowy;
 • Ryczałt z przychodów ewidencjonowanych;
 • Karta podatkowa.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Opodatkowaniu podlega dochód, czyli całkowity przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. W Polsce funkcjonują dwa progi podatkowe:

Kwota zmniejszająca podatek:

 • Występowanie kwoty wolnej od podatku;
 • Dostęp do ulg;
 • Możliwość rozliczania się wspólnie z małżonkiem;
 • Należy samodzielnie obliczać miesięczne lub kwartalne zaliczki na podatek i wpłacać je do Urzędu Skarbowego do 20 dnia każdego miesiąca lub kwartału.

Podatek liniowy

Charakteryzuje się stałą stawką podatkową o wartości 19%, niezależnie od dochodu oraz brakiem kwoty wolnej od podatku. Niestety dochodzi do tego brak możliwości rozliczania się wspólnie ze współmałżonkiem oraz brak możliwości korzystania z różnych ulg. Sposób odprowadzania miesięcznych lub kwartalnych zaliczek identyczny, jak w przypadku rozliczeń na zasadach ogólnych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Z tej opcji rozliczeń mogą korzystać określeni w ustawie przedsiębiorcy, których przychód w poprzednim roku nie przekroczył 250 000 Euro. Na zasadach ryczałtu rozliczają się m.in. dentyści, lekarze i weterynarze prowadzący osobiste działalności gospodarcze, tłumacze, korepetytorzy oraz przedsiębiorcy, którzy otrzymali przychód z usług fotograficznych. Warto zauważyć, że podatek w tej formie odprowadza się od przychodu, którego nie można pomniejszyć o koszty uzyskania. Wysokość stawek zależna jest od prowadzonej działalności i może wynosić: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 17% lub 20%.

Karta podatkowa

Ta forma opodatkowania działalności gospodarczej przeznaczona jest dla podatników prowadzących ściśle określone w ustawie rodzaje działalności. Takie rozliczenia wykorzystują najczęściej rzemieślnicy (np. zegarmistrz, stolarz, krawiec) oraz np. korepetytorzy, taksówkarze, właściciele kwiaciarni, parkingów itd. Wysokość podatku ustalana jest przez Urząd Skarbowy na podstawie stawek ustawowych oraz m.in. zakresu wykonywanej działalności, liczby mieszkańców, w której jest prowadzona, liczby zatrudnionych pracowników. US wydaje decyzję o wysokości podatku odrębnie na każdy rok.

Kod PKD (Polska Klasyfikacja Działalności)

Zanim firma zostanie zarejestrowana, obowiązuje określenie rodzaju usług, jakie będą świadczone przez daną firmę. Skrót PKD oznacza podział działalności gospodarczych realizowanych przez podmioty gospodarcze.

Listę kodów PKD można sprawdzić na stronie GUS oraz w rządowym serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy: https://www.biznes.gov.pl/tabela-pkd/-/pkds/list?q=#9659

Istotne jest, żeby wybrany kod pasował do profilu wykonywanej działalności. Z reguły bywa tak, że konieczny jest wybór kilku kodów PKD – jeden z działalności przeważającej oraz kilka z dodatkowej. Pamiętaj, że zawsze istnieje możliwość aktualizacji kodów, poprzez dodanie nowych lub usunięcie dotychczasowych.

W przypadku trudności ze zinterpretowaniem kodu i zakwalifikowaniem działalności do konkretnego, należy wybrać obszar najbardziej zbliżony do faktycznego zakresu lub skorzystać z interpretacji za pomocą wniosku do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Prowadzenie działalności niezgodnej z kodem PKD wiąże się naturalnie z karą grzywny!

Rejestracja firmy

W celu poprawnego funkcjonowania firmy należy ją zarejestrować. Proces rejestracji osób fizycznych i spółek cywilnych jest znacznie prostszy niż spółek osobowych, czy osób prawnych.

W przypadku spółek prawa handlowego, konieczne jest uzyskanie wpisu do KRS, czyli Krajowego Rejestru Sądowego. Jednakże, w przypadku naszej jednoosobowej działalności gospodarczej należy uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wystarczy złożyć wniosek CEIDG-1 przez Internet lub we właściwym US.

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Dane potrzebne do rejestracji firmy:

 • Własne dane osobowe;
 • Numer i seria dowodu tożsamości;
 • PESEL;
 • NIP (to 10-cyfrowy kod służący do identyfikacji podatników w Polsce, jeśli go nie posiadasz, zostanie on nadany po złożeniu wniosku);
 • Wybrany system opodatkowania;
 • Wybrany sposób prowadzenia dokumentacji rachunkowej;
 • Adres firmy i miejsce prowadzenia działalności;
 • Przedmiot wykonywanej działalności (kod PKD);
 • Data rozpoczęcia działalności.

Wpis do CEIDG jest darmowy!

Złożenie formularza CEIDG-1 jest jednocześnie:

 • Wnioskiem do GUS o przyznanie numeru REGON;
 • Wnioskiem do US o nadanie numeru NIP;
 • Wnioskiem w sprawie wyboru formy opodatkowania;
 • Wnioskiem w sprawie wyboru formy księgowości;
 • Wnioskiem o wybór kwartalnej lub miesięcznej formy rozliczania podatku.

Ostatni etap – konto firmowe oraz pieczątka

Otwarcie osobnego konta bankowego dla firmy w tej formie prawnej nie jest konieczne, ale w znaczącym stopniu ułatwi i usprawni jej działanie. Warto oddzielić pieniądze firmowe od prywatnych.

Pieczątka również nie jest wymagana, ale z całą pewnością usprawni działanie firmy i pomoże nabrać wiarygodności. Na pieczątce musi znajdować się REGON, dodatkowo można zamieścić pełną nazwę firmy, siedzibę, NIP, nr telefonu ora e-mail.

Podsumowanie

Starałem się w skrócie opisać poszczególne etapy zakładania własnej działalności gospodarczej. Na pierwszy rzut oka proces może wydawać się długi i skomplikowany, jednakże przystąpienie do realizacji rozwieje negatywne wrażenie.

Prowadzenie własnej firmy oraz praca „na swoim” przynosi wiele satysfakcji, tak więc do dzieła!

Zapraszamy do lektury oraz komentowania.

Inwestycyjnyporadnik.pl – zawsze w prosty sposób po świecie finansów.

Co o tym sądzisz?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *